© Shelley Kline Photography

Fashion shots: Fashion Art Toronto 2016 http://www.fashionarttoronto.ca